กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาผลกระทบของเวลาในการจัดส่งที่มีต่อกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

380

การศึกษาผลกระทบของเวลาในการจัดส่งที่มีต่อกระบวนการ ผลิตอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์

โอฬาร กิจเตชะพานิช ,เจริญ สุนทราวาณิชย์ , อัษฎา จิระประยุกต์เลิศ
>>Download ebook<<

ความไม่แน่นอนทางด้านเวลาในการเดินทาง ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการขนส่ง
วัตถุดิบ การวิจัยนี้ได้จำลองสถานการณ์ในการเดินทางขนส่งวัตถุดิบในช่วงเวลาต่าง ๆ เพื่อประเมินถึงความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นในการเดินทาง โดยได้ทำการเก็บข้อมูลของเวลาในการเดินทางจากต้นทางไปยังจุดปลายทาง เพื่อ
วิเคราะห์การกระจายของเวลาในการเดินทางที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ และจำลองความเสี่ยงของการเดินทางใน
ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน โดยผลการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่มีโอกาสที่วัตถุดิบจะมาส่งไม่ทันตามเวลาที่กำหนดนั้นมี
อยู่ 2 ช่วงเวลาด้วยกัน คือ ช่วงเวลา 6.00น-7.00น.และช่วงเวลา 16.00น.-17.00น. โดยทั้ง 2ช่วงเวลา นั้นมีโอกาส
ที่วัตถุดิบจะมาส่งล่าช้าถึง 77.32 % และ 75.97 % ตามลำดับ และวิธีการที่จะลดความเสี่ยงในการเดินทางนั้น อาจ
ทำ ได้โดยการเปลี่ยนรอบเวลาในการเดินทางใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีความสี่ยงดังกล่าวแต่ทาง
ผู้ประกอบการไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงรอบของเวลาในการขนส่ง เพราะจะส่งผลทำให้แผนการผลิตที่ได้
กำหนดไว้เลื่อนตามไปด้วย ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวนี้ ทางผู้วิจัยและทางผู้ประกอบการ
มีความเห็นร่วมกันว่าการกำหนดให้มีวัตถุดิบคงคลังสำรองในรอบเวลาการผลิตที่มีความเสี่ยงที่วัตถุดิบจะมาส่ง
ล่าช้าน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับรูปแบบของการผลิตมากที่สุด และควรกำหนดให้มีวัตถุดิบคงคลังในปริมาณที่
เหมาะสมเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจัดเก็บให้น้อยที่สุด