กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า

564

การศึกษาปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า

สุดารัตน์ อาจหาญ1, ณกร อินทร์พยุง
>>Download ebook<<

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการรถบรรทุกสินค้าวิ่งเที่ยว
เปล่า รวมทั้งสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่มีต่อเว็บไซต์การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่า เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและความพึงพอใจต่อ
ผลสำเร็จที่ได้จากแนวทางการบริหารจัดการรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบต่างๆของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ตลอดจนวิเคราะห์ถึงมูลค่าของเวลา ในการขนส่งสินค้าที่ผู้ให้บริการขนส่งยินดีที่จะจ่ายเพื่อแลกกับเวลาใน
การขนส่งที่รวดเร็วขึ้น เพื่อประโยชน์นำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาระบบศูนย์บริหารจัดการ
ข้อมูลรถบรรทุกวิ่งเที่ยวเปล่าให้มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทรับจ้างขนส่ง
และเจ้าของสินค้า