กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้

496

การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการควบคุมสินค้าคงคลังในบริษัทให้

กฤษณา เจนเจตวิทย์, อังกูร ลาภธเนศ
>>Download ebook<<

จากการที่องค์กรได้รับผลการประเมินการส่งมอบจากลูกค้าหลักมีแนวโน้มที่ลดลงอันเนื่องมาจากการ

ควบคุมปริมาณสินค้าไม่เหมาะต่อการจัดส่ง ทำให้งานในบางกระบวนการในองค์กรต้องเร่งทำการผลิตเพื่อทำ

Stock ซึ่งส่งผลให้เกิดงานในกระบวนการผลิต ( Work In Process ) เพิ่มขึ้น ผลที่ตามมาคือ ทำให้เกิดคอ

ขวดในกระบวนการตรวจสอบ และทำให้มีงานมากเกินไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อกำหนดปริมาณ

สินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสมให้กับองค์กร จากการศึกษาพบว่า สาเหตุของปัญหาของปัญหาดังกล่าว

นั้นเกิดจากวิธีการทำงานแบบระบบผลัก ( Push System ) โดยไม่ทราบความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจน

จึงส่งผลทำให้เกิดคอขวดในบางกระบวนการ และระบบการไหลของานไม่สม่ำเสมอ ดังนั้นการแก้ไขโดยการ

วางแผนงานโดยใช้ระบบดึง ( Pull System ) โดยมี Kanban เข้ามาช่วยในการควบคุมงานในกระบวนการ

ให้เป็นระบบ Visual Control เพื่อเป็นการควบคุมการมองเห็นของระดับของงานในกระบวนการมากยิ่งขึ้น

และมีการปรับ Lay – Out ใหม่โดยมีการจัดการเรื่องของสถานีงานใหม่ ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ

ทำงานมากขึ้นเป็น 20 % และสามารถลดต้นทุนในการตรวจสอบชิ้นงาน ได้คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 120,000

บาทต่อปี ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงสร้างกลยุทธ์ ให้กับองค์กรในการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัทได้