กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน :

529

การศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน :

เปมิกา พรหมศร, ดวงเดือน ชัยตฤณธวัช, ณัฐพงศ์ แสงแก้วเขียว,
>>Download ebook<<

การจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทสำคัญต่อการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจความงาม

ที่มีลักษณะความต้องการใช้บริการที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้คาดการณ์อุปสงค์ได้ยาก กอปรกับการมีผลิตภัณฑ์ที่

หลากหลาย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการจัดการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจความงาม โดยใช้กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตและกระจายสินค้าในธุรกิจความงาม

ตั้งแต่การส่งวัตถุดิบมาที่บริษัทผลิตและกระจายสินค้า จนถึงการกระจายสินค้าไปยังศูนย์บริการ ครอบคลุม

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแผนกต่างๆภายในบริษัท ได้แก่ แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกคลังสินค้า และแผนก

ขนส่ง โดยใช้เครื่องมือวินิจฉัยด้านโลจิสติกส์ทำการวิเคราะห์สภาพปัญหา และนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมา

ประยุกต์ใช้ในการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการระบบโลจิ

สติกส์และโซ่อุปทานของบริษัททั้งในระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบโซ่อุปทาน

ที่เหมาะสม คือ Hybrid หรือ Leagile ซึ่งสามารถช่วยบริษัทในการลดต้นทุนและเพิ่มการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้า