กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวิเคราะห์ต้นทุนของการลงทุน โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ

644

การวิเคราะห์ต้นทุนของการลงทุน โครงการขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับ

นิวัฒน์ รื่นรมย์, วิจิตรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
>>Download ebook<<

จากภาวะราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้รถเพื่อการพาณิชย์หันไปใช้พลังงานทางเลือกกันมากขึ้น หนึ่ง

ในพลังงานทางเลือกนี้ก็คือ ก๊าซ NGV อย่างไรก็ตามการขนส่งก๊าซ NGV ในปัจจุบันยังต้องพึ่งพารถบรรทุก

ขนาดใหญ่ในการขนส่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (Logistics) และลดปัญหาการขนส่งทางบกที่มี

ความเสี่ยงสูงในเรื่องอุบัติเหตุและการจราจรบนท้องถนน รัฐบาลจึงได้เริ่มโครงการขยายท่อก๊าซ NGV เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บทความนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์การลงทุนแบบใหม่

ที่เลียนแบบการหาค่าของออฟชั่น (Real option) เพื่อนำค่าความไม่แน่นอนหรือความผันผวนของรายได้ มา

คำนวณเพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ ในการขนส่งทางท่อ แบบสถานีย่อย (Substation) เพื่อเป็น

การลดต้นทุนในด้านการขนส่ง ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของ

เครื่องมือทางการเงินแบบใหม่ เมื่อเปรียบเทียบการวิเคราะห์ต้นทุนแบบเดิม