กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาโปรแกรม ระบบการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs

448

การพัฒนาโปรแกรม ระบบการวางแผนการผลิตในธุรกิจ SMEs

ประจวบ กล่อมจิตร , ณชรพงศ์ บุญทา, กตัญชลี ธรรมสุนทร
>>Download ebook<<

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล MS – Access ที่ใช้ในการวางแผนการผลิต

สำหรับธุรกิจขนาดย่อม และ รวมทั้งยังพัฒนาโปรแกรมภาษา PHP และ ฐานข้อมูล MySQL สำหรับช่วยงาน

กระบวนการวางแผนการผลิต และ การตรวจปริมาณสินค้าคงเหลือในคลังสินค้าในโรงงานทำแกนกระดาษ

ตัวอย่าง ทำการเก็บข้อมูลด้านเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานทั้งก่อนและหลังใช้โปรแกรม พร้อมทั้งวิเคราะห์

ผลความแตกต่างของเวลาเชิงสถิติโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นทำการประเมินผลความ

พึงพอใจของผู้ใช้ ที่มีต่อโปรแกรมและระบบการขายแบบออนไลน์โดยใช้แบบสอบถามโดยมีจำนวนผู้ประเมิน

ทั้งหมด 10 คน

ผลการดำเนินงานพบว่า สามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานรวมจาก 126 ขั้นตอน เหลือ 104 ขั้นตอน

คิดเป็น 17.46 เปอร์เซ็นต์ และสามารถลดเวลาการใช้งานรวมจาก 40 นาที 25 วินาที เหลือ 15 นาที 24

วินาที คิดเป็น 37.29 เปอร์เซ็นต์ และจากการวิเคราะห์ความแตกต่างด้านเวลาก่อนใช้โปรแกรมและหลังใช้

โปรแกรมเชิงสถิติ (T-Test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

อีกทั้งจากการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมการวางแผนการผลิตและระบบการขายแบบ

ออนไลน์นั้นพบว่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉลี่ย 4.28 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

คะแนน