กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ประเทศไทย

700

การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่ง กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท ดีเอชแอล เอ็กเซล ซัพพลายเชน ประเทศไทย

เตชินี บุญรัตน์, ระวิวรรณ จึงวัชกุล, สถาพร โอภาสานนท์, ประพันธ์ รุจิอาภา
>>Download ebook<<

การแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจขนส่งในปัจจุบันนี้ ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายนำกลยุทธ์การลดค่าขนส่ง
และการปรับปรุงบริการในด้านต่างๆมาใช้ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้นำเสนอแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การขนส่งจากรถบรรทุกประเภท 6 ล้อของบริษัท DHL Exel Supply Chain (Thailand) ให้สามารถใช้
ประโยชน์ได้มากขึ้น จากช่วงเวลาที่รอคอยการขนส่งในรอบต่อไป เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น โดยออกแบบ
เส้นทางเดินรถที่เหมาะสมในการกระจายสินค้าไปยังลูกค้ารายอื่น โดยใช้วิธีฮิวริสติกส์ (Heuristic) ในการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทาง ภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลา