กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงสร้างอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ

2891

โครงสร้างอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ

รุธิร์ พนมยงค์, ประพันธ์ รุจิอาภา
>> Download ebook <<

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีแผนปรับปรุงโครงสร้างและอัตราค่าบริการ (ค่าภาระ) ที่ใช้มาตั้งแต่ปี
2543 จึงได้ทำการศึกษาปัจจัยแวดล้อมตามภาวะปัจจุบัน ต้นทุนค่าภาระที่ท่าเรือเรียกเก็บจากผู้นำเข้า/
ส่งออกและสายเรือ/ตัวแทนฯ รวมทั้งเปรียบเทียบโครงสร้างอัตราค่าภาระของท่าเรือกรุงเทพ (BKP) กับ
ท่าเรือเพื่อนบ้าน (ท่าเรือไซ่ง่อน เวียดนาม) เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาปรับโครงสร้างและอัตราค่า
ภาระต่อไป
ผู้วิจัยได้ศึกษาต้นทุนของผู้นำเข้า/ส่งออกสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต แบบ FCL และ
LCL แยกการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นหลายกรณี และได้นำตัวแบบโครงสร้างอัตราค่าภาระของ
ESCAP/UNDP (1989) มาเป็นแนวทางจัดกลุ่มรายการค่าภาระของท่าเรือเพื่อเปรียบเทียบโครงสร้างอัตราค่า
ภาระของท่าเรือกรุงเทพกับท่าเรือไซ่ง่อน แยกตามกลุ่มบริการเดินเรือ (Navigation) กลุ่มบริการเทียบท่า
(Berth) และกลุ่มบริการเกี่ยวกับสินค้าทั่วไปและตู้สินค้า (Cargo/Container Operations)
ผลลัพธ์ที่ได้จะมีส่วนช่วยในการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของค่าภาระ การกำหนดอัตราค่าภาระ
และเป็นกระจกสะท้อนถึงค่าภาระหน้าท่า (THC) ที่ทางสายเดินเรือเรียกเก็บกับผู้นำเข้า/ส่งออก