กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้

475

ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานไทยเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้

วชิราภรณ์ จันทร์โพธิ์พาศ
>> Download ebook <<

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย และ
ยุทธศาสตร์ท่าอากาศยานสนับสนุนระบบโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคใต้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ผลสรุป
จากการสัมมนาวิชาการและการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิต่าง ๆ ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยต้อง
พัฒนา ปรับปรุง และสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการบริการในการแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และระดับโลก เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
ส่วนระบบโลจิสติกส์ภาคใต้ต้องการให้ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างศูนย์กระจายสินค้า และการอำนวย
ความสะดวกผ่านเข้าออกสินค้าให้สะดวกขึ้น สำหรับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ
สนับสนุนการพัฒนา โลจิสติกส์ของภาคใต้โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งกับการขนส่งรูปแบบอื่น
การเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ การร่วมมือพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรการศึกษา ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของภาคใต้ โดยการเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
มาตรฐานการให้บริการ และการพัฒนาบุคลากรในด้านบริการ