กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของ ศูนย์กลางกระจายสินค้า

632

ตัวแบบกำหนดการหลายระดับสำหรับปัญหาการหาตำแหน่งที่เหมาะสมของ ศูนย์กลางกระจายสินค้า

ภัทรียา ลาสุนนท์, ดร.รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล, ดร.เทวัญ เริ่มสูงเนิน
>> Download ebook <<

กำหนดการหลายระดับ (Multi-level Programming) ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างตัวแบบสำหรับหา
ตำแหน่งที่เหมาะสมของศูนย์กลางกระจายสินค้า (Optimal Distribution Center Location ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุนโลจิสติกส์รวม (Total Logistic Costs) ซึ่งประกอบด้วย ค่าการขนส่งสินค้า ค่าสินค้า
คงคลัง และค่าการจัดการศูนย์กลางกระจายสินค้าต่ำที่สุด สำหรับปัญหาในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งพารามิเตอร์
ของตัวแบบออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ส่วนของโรงงานผลิตสินค้า ได้แก่กำลังการผลิตสินค้า 2. ส่วนของ
ศูนย์กลางกระจายสินค้า ได้แก่ขีดความสามารถในการจัดเก็บสินค้า การเปิดและดำเนินการ การเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง การสั่งซื้อสินค้า และปริมาณสินค้าที่จุดสั่งซื้อ 3. ส่วนของลูกค้า ได้แก่ความต้องการของลูกค้า
และพบว่ากำหนดการสามระดับ (Three-level Programming) มีความเหมาะสมสำหรับสร้างตัวแบบปัญหานี้
ซึ่งจะนำไปหาเฉลยด้วยระเบียบวิธีทางฮิวรีสติก (Heuristics) เช่น ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม (Genetic
Algorithm) และหรือขั้นตอนวิธีการจำลองการอบเหนียว (Simulated Annealing) ต่อไป