กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน

553

การประเมินประสิทธิภาพผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน

ศิริรัตน์ อยู่นาค, อภิชาต โสภาแดง
>> Download ebook <<

การศึกษาประสิทธิภาพของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประเมินระดับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย โดยการศึกษาจะกำหนดตัวชี้วัด

ความสามารถทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และวิเคราะห์ความสามารถของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

ไทยว่าสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการ

ของผู้ให้บริการไทย โดยได้นำกรอบการศึกษาของ David B. Grant (2006) มาพัฒนาเป็นแบบสอบถามและ

ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีการขนส่งสินค้าบนเส้นทางไทย-จีน จำนวนทั้งสิ้น

144 บริษัท ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการค้าระหว่างไทยและ

ประเทศจีนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ให้บริการที่เป็น Freight Forwarder ที่ดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์

เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการขนส่งสินสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่สินค้าที่มีการขนส่งเป็นสินค้า

ประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภคที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จะถูกขนส่งไปที่มณฑลเซี่ยงไฮ้ในประเทศจีน

สำหรับผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยบนเส้นทางไทย-จีน

พบว่า การดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้ให้บริการไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งระดับ

โลก ทั้งมิติของต้นทุน ระยะเวลาการส่งมอบ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยต้องการที่

จะอยู่รอดในตลาดระดับสากลได้ ผู้ให้บริการไทยต้องทำการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ที่เป็นจุด

ด้อยให้อยู่ในระดับที่ทัดเทียมกับผู้ให้บริการระดับสากลต่อไป