กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมี

454

การวิเคราะห์ปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ภายในบริษัทนำเข้าสินค้า ที่มีโกดังเก็บสินค้าในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น กรณีศึกษา: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุทธิพันธ์เคมี

Watchara SATTAYAPRASERT, Wisinee WISETJINDAWAT, Chatchawal SIMASKUL, Dr. Pawinee IAMTRAKUL
>> Download ebook <<

การตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหาในการดำเนินการโลจิสติกส์ใน
ระบบธุรกิจหนึ่งๆนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและควรคำนึงถึงอย่างยิ่ง เนื่องจากจะสามารถนำมาวางแผนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความเสียหายของระบบได้ในอนาคต โครงการศึกษานี้ได้ทำการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในงานโลจิสติกส์ของตัวอย่างบริษัทตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และการสร้าง
แนวความคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านคลังสินค้า
คำสั่งซื้อ และการขนส่ง ซึ่งข้อมูลของปัญหาเหล่านี้ได้มาโดยการใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล วิธีการที่
จะใช้ในการพิจารณาปัญหาที่ได้ คือ วิธีกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hierarchy Process :
AHP) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหาลำดับความสำคัญของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการสร้างทางเลือกของแนวทางใน
การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาเหล่านั้นขึ้นมาให้พิจารณาในการวางแผนพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่าย เวลา และความ
เสี่ยงในการดำเนินการ ต่อไป