กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การลดเวลาการรอคอยในกระบวนการเทคอนกรีต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Activity Based Construction

354

การลดเวลาการรอคอยในกระบวนการเทคอนกรีต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Activity Based Construction

ศักดิ์ชัย ศรีจันทร์ดำ
>> Download ebook <<

บทความนี้ได้อธิบายถึง การลดเวลาการรอคอยของคนหรือเครื่องจักร ในกระบวนการเทคอนกรีต โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมการทำเลียนแบบ ABC (Activity Based Construction) ในครั้งนี้ ใช้กรณีศึกษาการเทคอนกรีตโดยใช้รถเครน ในงานอาคารที่พักอาศัย จากนั้นทำการทดลองการเลียนแบบโปรแกรม ABC เพื่อหาจำนวนรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีตที่เหมาะสม การเพิ่ม-ลดจำนวนคันของรถเครนและรถบรรทุกคอนกรีตเพื่อหาเวลาสูญเสียจากการรอคอยของรถ และการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสูงสุด ผลการวิจัย เมื่อนำผลการวิเคราะห์ของโปรแกรม ABC มาประมวลผล จะได้อัตราปริมาตรการเทคอนกรีตสูงสุดที่เทได้ต่อหน่วยเวลาในการทำงาน แล้วนำมาสรุปเป็นต้นทุนค่าแรงงานที่เกิดในกระบวนการเทคอนกรีต เพื่อเปรียบเทียบในหลายๆกรณี ผลการศึกษาจากกรณีเดิมใช้เวลาในการทำงาน 54 ชั่วโมง รวมค่าแรงรถเครนและช่างคอนกรีตเท่ากับ 60,075 บาท ได้อัตราผลผลิตการเทคอนกรีต 3.11 ลบ.ม./ชม. เมื่อนำไปจำลองการเลียนแบบโดยใช้โปรแกรม ABC ได้จำนวนรถที่เหมาะสมคือรถเครน 2 คัน รถบรรทุกคอนกรีต 4 คัน ใช้เวลาในการทำงาน 18.28 ชั่วโมง รวมค่าแรงรถเครนและช่างคอนกรีตเท่ากับ 40,773 บาท อัตราผลผลิตการเทคอนกรีต เพิ่มขึ้นถึง 9.19 ลบ.ม./ชม. จากผลการเปรียบเทียบพบว่าการใช้เทคนิคการทำเลียนแบบ ในการจัดการโลจิสติกส์สามารถลดเวลาสูญเสียในงานเทคอนกรีต ลดค่าแรงรถเครนและช่างคอนกรีต เพิ่มอัตราผลผลิตการเทคอนกรีต และช่วยในการตัดสินใจในการทำงานและการจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด