กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจโซ่อุปทาน

438

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจโซ่อุปทาน

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์, ปรัชญา ประกอบกิจ และ ศิริรัตน์ อยู่นาค
>> Download ebook <<

การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยให้เป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางของธุรกิจแฟชั่น
ในภูมิภาคนั้น เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เนื่องจากอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็น
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศซึ่งก่อให้เกิดรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศและการส่งออก อย่างไร
ก็ตาม จากการที่ต้นทุนในการผลิตของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนแรงงานมีสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ
กับประเทศคู่แข่งที่สำคัญอย่างประเทศ จีนและอินเดีย ทำให้ผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาขาดความสามารถ
ในการแข่งขันในระดับโลก
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยใช้แนวคิดทางด้านการจัดการโซ่อุปทานจึงได้เข้ามามี
บทบาทสำคัญให้แก่ผู้ประกอบการในการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบโซ่อุปทานของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและนำเสนอแนวทางการปรับปรุง โดย
ได้นำแนวคิดทางด้านการจัดการด้านโซ่อุปทานและนำเครื่องมือที่มีชื่อว่า “Cluster Audit & Implementation
Methodology (CAIM)” ที่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเก็บและวิเคราะห์ระบบการจัดการโซ่อุปทานทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณมาใช้ในการศึกษา โดยวิธีการศึกษาจะทำการศึกษากระบวนการทำงานทั้งภายในองค์กร
และระหว่างองค์กรของผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมกลางน้ำจนกระทั่งอุตสาหกรรมปลายน้ำ ซึ่งได้แก่
ผู้ประกอบการโรงทอผ้าและย้อมผ้า ผู้ประกอบการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผู้ประกอบการจำหน่ายเสื้อผ้า
สำเร็จรูป ซึ่งจากการศึกษาจะทำให้ทราบถึงสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถระบุโอกาสสำหรับ
ปรับปรุงระบบการจัดการโซ่อุปทานให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว อันจะนำไปสู่
การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยได้ต่อไป