กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธุรกิจค้าปลีก

545

การประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของธุรกิจค้าปลีก

วรินทร์ วงษ์มณี, วาทิน วงษ์มณี
>> Download ebook <<

ระบบสารสนเทศเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการที่สำคัญของการจัดการโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์ เมื่อเกิดปัญหาหรือความเสียหายกับระบบ
เครือข่ายเพียงหนึ่งชั่วโมง ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียโอกาสการขายเป็นมูลค่าหลายล้านบาท ดังนั้น การมี
ระบบเครือข่ายที่ไม่ซับซ้อน เป็นมาตรฐาน และมีระบบสำรองการเชื่อมต่อเครือข่าย (Back up link) ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ บทความนี้นำเสนอการ
ประยุกต์ใช้โปรโตคอล OSPF ในการจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ กรณีศึกษาบริษัท ABC จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจค้าปลีก มี 8 หน่วยธุรกิจ 380 สาขาทั่วประเทศ โดยในการปฏิบัติจริงสามารถลดต้นทุนในการ
จัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศได้ร้อยละ 11 ต่อปี ระบบมีเสถียรภาพที่ดีเนื่องจากเกิดระบบสำรองการ
เชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพขึ้นเองโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทำให้มีความเสี่ยงในการสื่อสารข้อมูลต่ำ มีเส้นทางการ
สื่อสารข้อมูลที่สั้นทำให้การส่งรับข้อมูลมีความเร็วเพิ่มมากขึ้น ลดการเชื่อมต่อที่ทับซ้อนระหว่างสาขาลงทำให้
ค่าใช้จ่ายในการเช่าลิงค์ลดลง ระบบเครือข่ายเป็นมาตรฐานเดียวกันทำให้ง่ายต่อกรบริหารจัดการและ
บำรุงรักษา