กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน

512

การประเมินประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานด้วยตัวแบบการวิเคราะห์ความครอบคลุมข้อมูลภายใต้ความไม่แน่นอน

วราธร ปัญญางาม,พัชราภรณ์ ญาณภิรัต,พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
>> Download ebook <<