กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม สำหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก

416

การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น ในการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในมุมมองเชิงวิศวกรรม สำหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก

ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม, ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์ และ สาลินี สันติธีรากุล
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการคัดเลือกพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
ผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ทำการประเมินพื้นที่ทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดตาก จากการคัดกรองเบื้องต้น ทำให้ได้มาซึ่งพื้นที่ทางเลือกที่มีความเหมาะสม 3 พื้นที่ และ
ในการคัดเลือกพื้นที่ทางเลือกทั้ง 3 พื้นที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ในมุมมองเชิง
วิศวกรรม ได้มีการนำเทคนิควิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytical Hirachy Process; AHP) มาเป็นเครื่องมือช่วย
ในการตัดสินใจ โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ด้าน คือ ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยด้านวิศวกรรม ปัจจัย
ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่ง
พื้นที่ที่มีความเหมาะสมในเชิงวิศวกรรมมากที่สุด ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สามารถคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด
ในมุมมองเชิงวิศวกรรม ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดตากได้