กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: กระบวนทัศน์ของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

458

กระบวนทัศน์ของการจัดการโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย

ชัยธวัช ทองอินทร์
>> Download ebook <<

โลจิสติกส์ มีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ และการลงทุนของประเทศ โดยรัฐบาลได้บรรจุ
แผนการจัดการโลจิสติกส์ไว้ในวาระแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถแห่งชาติในการสร้างความ
เข้มแข็ง และศักยภาพในการแข่งขันในระดับมหภาค ในขณะที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นฟันเฟืองสำคัญที่
มีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศเช่นกัน โดยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในห้าของคลัสเตอร์หลักในการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุที่แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุก
อุตสาหกรรม กระบวนทัศน์ของโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้ในที่สุด ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บูรณาการของโลจิ
สติกส์และการท่องเที่ยว เป็นแนวทางในการยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นแนวทางสำคัญ
ที่จะช่วยผลักดันการท่องเที่ยวไทย ให้เกิดบูรณาการอย่างเป็นระบบ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวอย่างเป็น
รูปธรรม เพิ่มรายได้ประชาชาติ ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อันเป็นกระบวนทัศน์ในการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง