กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โลจิสติกส์บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ ด้วยการใช้เครื่องชี้วัดโซ่อุปทานแบบพอเพียง

509

โลจิสติกส์บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ ด้วยการใช้เครื่องชี้วัดโซ่อุปทานแบบพอเพียง

อนันต์ พัฒนะธเนศ
>> Download ebook <<