กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: โครงงานการศึกษาปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมในการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

643

โครงงานการศึกษาปัจจัยชี้วัดที่เหมาะสมในการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ SMEs

ธนิดา สุนารักษ์,พัฒนพงษ์ แสงหัตวัฒนา,วรพจน์ มีถม,ธราธร กูลภัทรนิรันดร์,สมชาย วงศ์รัศมี,กรกฏ ใยบัวเทศ,กิตติพงศ์ วิเวกานนท์,นคร ทิพยาวงศ์,เผ่าภัค ศิริสุข
>> Download ebook <<