กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย

562

แบบจำลองโลจิสติกส์ย้อนกลับสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกในประเทศไทย

วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร,ธีรวัฒน์ อัศวโภคี
>> Download ebook <<