กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ระบบสอบย้อนกลับโดยอาศัย RFID และสถาปัตยกรรม EPCglobal Network กรณีศึกษา: การสอบย้อนกลับเนื้อสุกรจากร้านค้าปลีกสู่ฟาร์ม

490

ระบบสอบย้อนกลับโดยอาศัย RFID และสถาปัตยกรรม EPCglobal Network กรณีศึกษา: การสอบย้อนกลับเนื้อสุกรจากร้านค้าปลีกสู่ฟาร์ม

วรพจน์ จักขุพันธ์,สมจิตร อาจอินทร์,สันติ สุรรัตน์
>> Download ebook <<