กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ

758

การประยุกต์ใช้การจัดการโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ

สาลินี บัววัฒนา ,ดวงพรรณ กริชชาญชัย
>> Download ebook <<

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการของการรับเข้าหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบิ้ลเอ

บุ๊คทาวเวอร์ ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานของการรับเข้าหนังสือ เริ่มตั้งแต่ผู้ผลิตหนังสือนำ

หนังสือส่งในส่วนรับสินค้าของ ดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ โดยเริ่มจากทางฝ่ายรับสินค้าทำการรับหนังสือเข้า

ระบบ ตลอดจน นำหนังสือขึ้นไปจำหน่ายบนชั้นวางหนังสือโดยพนักงานขายสินค้า ซึ่งใช้ทฤษฎีต่างๆเพื่อ

ช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้

การประยุกต์ระบบโลจิสติกส์ในกระบวนการรับเข้าหนังสือ ของเมืองหนังสือดับเบิ้ลเอ บุ๊คทาวเวอร์ เพื่อพัฒนา

กระบวนการรับเข้าหนังสือให้มีความรวดเร็วและมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือที่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าเกิดความ

พึงพอใจในองค์กร มีใจรักในองค์กร ส่งผลต่อผลประกอบการให้สูงยิ่งขึ้น