กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค วัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร

557

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค วัยรุ่นในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร

เบญจวรรณ อุชุพงศ์อมร
>> Download ebook <<