กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS)

493

ความพร้อมของผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่อการปฏิบัติตามระเบียบการควบคุมมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์(China RoHS)

สุพรรณิการ์ อติชัยโชติกุล,วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์
>> Download ebook <<