กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

397

การใช้ Balanced Scorecard ในการบริหารงานเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล

>> Download ebook <<

การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญในการบริหาร มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยในประเทศไทยต่างทุ่มเทความพยายามอย่างมากกับงานประเมินผลการ ดำเนินงาน   รวมถึงการกำหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพทาการ ศึกษา   บทความนี้มุ่งเน้นที่จะนำเสนอกรณีของมหาวิทยาลัยในระดับภาควิชาและระดับคณะ ที่จะนำ Balanced Scorecard ไปประยุกต์ใช้เพื่อการวัดผลการดำเนินงานและนำองค์กรไปสู่การพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างยั่งยืน  พร้อมกับนำเสนอวิธีที่จะนำเทคนิควิธีทางการบริหารจัดการซึ่งเริ่มแรกใช้ใน การบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารสถาบันการศึกษา  นอกจากนี้ยังได้เน้นถึงวิธีที่มหาวิทยาลัยสามารถใช้เทคนิควิธีดังกล่าวเป็น กลยุทธ์ทางเลือกในระดับปฏิบัติงาน  เพื่อมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุพันธกิจที่กำหนดไว้

Quality assurance in education is one of the most critical issues of university management. Every university in Thailand puts substantial efforts into the task of performance assessment, and in some cases encourages subsequent endeavors in establishing quality indicators. The focus of this article is, therefore, to present a case for an academic department where the balanced scorecard is applied for fostering its sustainable departmental improvement. It reveals the way in which the managerial technique initially exercised for improvement in the corporation sector facilitates educational management. Particular interest is how the university can use such a technique at the operating level leading to its mission achievement.