กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับการขนส่งอาหารทะเลแช่แข็ง

1103

การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID กับการขนส่งอาหารทะเลแช่แข็ง

นวลละออง ศรีชุมพล,ชัยชนะ มิตรพันธ์
>> Download ebook <<

บทความนี้จะนำเสนอผลการศึกษาธุรกิจอาหารแช่แข็งและแปรรูปส่งออก ห่วงโซ่อุปทานกระบวนการทางโลจิสติกส์ และปัญหาของธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้เทคโนโลยี RFID โดยการศึกษาจะเจาะจงเฉพาะผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปส่งออก เนื่องจากเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงและมีโอกาสที่จะใช้เทคโนโลยี RFID ในการตรวจสอบย้อนหลัง (Traceability) ต่อไป

จากการสำรวจกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และการวิเคราะห์กระบวนการทางโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งพบว่ามีหลายปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งที่สามารถนำเทคโนโลยี RFID มาประยุกต์ใช้เพื่อบรรเทาได้ เช่น ปัญหาการควบคุม Stock สินค้า ปัญหาการควบคุมคุณภาพสินค้าขณะขนส่ง และปัญหาให้ข้อมูลแหล่งที่มาของอาหาร(Food Traceability) ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารทะเลแช่แข็งให้ความสำคัญกับปัญหาการควบคุม Stock สินค้ามากที่สุด ส่วนปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพสินค้าขณะขนส่งใช้วิธีการประกันในการลดความเสี่ยง