กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง

540

การพัฒนาโปรแกรมควบคุมสินค้าคงคลังและระบบการนำเสนอการขายในอุตสาหกรรม อัญมณี กรณีศึกษาโรงงานตัวอย่าง

เมศรักษ์ งามอภิสิทธิ์,สุวิจักขณ์ ไชยบุตร,อดุลย์วิทย์ วรรณรัตน์,ประจวบ กล่อมจิตร
>> Download ebook <<