กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย

396

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิจฉัยความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME ของไทย

รุธิร์ พนมยงค์,ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์,ปรัชชา ประกอบกิจ
>> Download ebook <<