กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประเมินระบบโครงข่ายที่มีความไม่แน่นอนด้วยต้นทุนเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้

253

การประเมินระบบโครงข่ายที่มีความไม่แน่นอนด้วยต้นทุนเฉลี่ยและการประยุกต์ใช้

วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์,เจริญชัย โขมพัตราภรณ์
>> Download ebook <<