กลุ่มงานวิจัยและโครงการ: การประยุกต์การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัซซีเซตในการ คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ กรณีศึกษา : โรงงานท่อพลาสติก

725

การประยุกต์การแปลงหน้าที่ทางคุณภาพร่วมกับทฤษฎีฟัซซีเซตในการ คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ กรณีศึกษา : โรงงานท่อพลาสติก

วรินทร์ เกียรตินุกูล , สิทธิชัย เชิดชูมาลัยกิจ
>> Download ebook <<

การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบเป็นปัญหาด้านการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเชิงคุณภาพและปัจจัยเชิง
ปริมาณ ซึ่งในกรณีของปัจจัยเชิงคุณภาพนั้นการพิจารณาคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบด้วยวิธีการประเมินด้วย
ตัวเลขธรรมดานั้นอาจทำให้ผลของการคัดเลือกมีความคลุมเครือและไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำทฤษฎีฟัซซีเซตมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพใน
การคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ โดยได้นำเสนอวิธีการประเมินและคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบของบริษัทกรณีศึกษาผ่าน
ขั้นตอนการดำเนินงานของบ้านแห่งคุณภาพ ซึ่งทฤษฎีฟัซซีเซตถูกนำมาใช้ในส่วนของการประเมินเกณฑ์
ต่างๆด้วยค่าทางภาษาแทนการประเมินแบบเดิมที่ใช้เป็นการประเมินด้วยตัวเลขธรรมดา ผลการดำเนินงาน
แสดงให้เห็นได้ว่าการนำทฤษฎีฟัซซีเซตมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพในการคัดเลือก
ผู้ขายวัตถุดิบนั้นสามารถลดความคลุมเครือที่เกิดจากการประเมินของกลุ่มบุคคลและขั้นตอนของการแปลง
หน้าที่ทางคุณภาพนั้นสามารถนำมาใช้ในการประเมินผู้ขายวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินผู้ขาย
ของบริษัทกรณีศึกษา ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ
ของบริษัทได้ดีขึ้น