PROMOTE THAI LOGISTICS STANDARD AS THE ASEAN MEASUREMENT

583

PROMOTE THAI LOGISTICS STANDARD  AS THE  ASEAN  MEASUREMENT

คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ให้ สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Power Logistics by Transport  Journal / CIO World& Business Issue No.131 ประจำเดือนเมษายน 2556 www.transportnews.co.th ชี้ประเด็นการยกระดับคุณภาพโลจิสติกส์ทั้งระบบให้มีความทัดเทียมและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ คือ เจตนารมณ์ในการก่อตั้ง สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  นอกจากมิติของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์แล้ว ยังให้ความสำคัญ โดยการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีหรือรู้จักกันในนาม Happy Workplace / Happy8; Happy Body, Happy Heart, Happy Relax, Happy Brain, Happy Soul, Happy Money, Happy Family, Happy Society .อีกทั้งยังเสนอความคิดเห็นถึงการปรับตัวเข้าสู่ AEC ควรมองว่าเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤต  รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภาครัฐควรมีแผนเชื่อมการขนส่งทางถนนกับทางรถไฟรางคู่ที่รัฐฯมีแผนก่อสร้าง เพื่อเป็นชุมทางชุมทองในการขนส่ง  ซึ่งจุดนี้เอกชนจะได้ประโยชน์หากมีการจัดการระบบที่ดี ทั้งการตรวจสอบสินค้าและการบริการต่างๆแบบครบวงจรเพราะช่วยลดการวิ่งรถที่ยวเปล่า เพิ่มความปลอดภัยและรองรับการขนส่งที่จะมีปริมาณที่มากขึ้นหลักการเปิด AEC  ดังนั้นการจัดทำมาตรฐานโลจิสติกส์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการยกระดับระดับสากล