ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์ผโลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ฐานการผลิตหลักของประเทศ. รายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2558 ณ ห้องประชุม 201 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในการเสวนาวิชาการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หัวข้อ "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" ณ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา "พลิกโฉมประเทศรื้อระบบโลจิสติกส์บนฐานงานวิจัย" อภิปรายโดย -คุณธิดา พัทธธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ -…
Last modified on Thursday, 12 February 2015 17:56
Rate this item
(0 votes)
"กระแสการปฏิรูปการขนส่งทางราง.....เกิดขึ้นเมื่อใด?!?!" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยนำเสนอการปฏิรูปการขนส่งทางรางเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเสนอแนะในหลายเวทีเสวนาและสาธารณะ ติดตามได้จาก Link ดังต่อไปนี้
Last modified on Tuesday, 10 February 2015 11:50
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน ปีงบประมาณ 2558 ณ กรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา
Rate this item
(0 votes)
คุณธง ตั้งศรีตระกูล รองประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์ ปีงบประมาณ 2559 - 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา
Last modified on Friday, 30 January 2015 11:54
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Steering Committee โครงการบริหารแผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม วาระปี 2557 ครั้งที่ 4/2557 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 -…
Last modified on Thursday, 29 January 2015 10:43
Rate this item
(0 votes)
เมื่อเช้าวันที่ 23 มกราคม 2558 เริ่มพิธีรับมอบหัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า หมายเลข 5101 และ 5102 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ผลิตหัวรถจักร และพิธีปล่อยขบวนรถจักร 5101 ให้บริการเชิงพาณิชย์วันแรก โดยหัวรถจักรรุ่นนี้เป็นหัวรถจักรรุ่นใหม่ ที่มีกำลังสูงใช้ลากตู้สินค้า…
Rate this item
(0 votes)
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) พิจารณาแนวทางการสร้างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน กรมการขนส่งทางบก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาแนวทางการสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางถนนของภาครัฐ (G to G) และภาคเอกชน (B to B) ในภูมิภาคอาเซียน (CLMV , จีน และอินเดีย) ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะฯ ได้เข้าพบคุณสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เพื่อมอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ กระทรวงคมนาคม คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย และคณะฯ ได้เข้าพบคุณนพพร…
Last modified on Thursday, 15 January 2015 13:13
Rate this item
(0 votes)
งานสัมมนา ความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 2 เดือน "โครงการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านเกษตร 2557" วันที่ 12 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 1.แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์/โซ่อุปทานแพะฮาลาลในปท.ไทยโดย อ.ธีระยุทธ มูเส็ง 2.การสังเคราะห์งานวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์/โซ่อุปทานประจำปีงบประมาณ55-57โดยรศ.ดร.แก้วตา โรหิตรัตนะ 3.การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์สินค้าเกษตรไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี 4.การบูรณาการการจัดการทรัพยากรอย่างชาญฉลาดฯด้วยRFIDและSCM โดย…
Rate this item
(0 votes)
คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมประชุม Steering Committee ยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตรองรับ AEC ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 4/2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 7…
Rate this item
(0 votes)
เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยในที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลวิจัยโครงการโลจิสติกส์กลุ่ม Transportation ได้แก่แผนงาน 1.1)…