ข่าวสารสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

Rate this item
(0 votes)
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนาหัวข้อ “ย่างก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการพัฒนาผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยสู่มาตรฐาน ISO” วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสัมมนา โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
MOU  ความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างชายแดนสปป.ลาว กับตอนใต้จีน ยาวประมาณ 400  กิโลเมตร ในกรอบยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ( รายละเอียดเพิ่มเติม ) 
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Rate this item
(0 votes)
          คณะกรรมการสมาคมประกันวินาศภัย ได้กำหนดแผนงานเพื่อศึกษารูปแบบการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อรองรับการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ในปัจจุบัน    ดังนั้นเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ ทางคณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจรณาในการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่ง ข้อมูลทั้งหมดของท่าน ทางคณะกรรมการฯ จะไม่นำไปเปิดเผย
Last modified on Monday, 29 April 2013 09:35
Page 20 of 20