Friday, 08 January 2010 16:11

การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า

Written by 
Rate this item
(0 votes)

การดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้า
จาก ความตื่นตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างการขนส่งสินค้าและ การกระจายสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการริเริ่มโครงการก่อสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ด้านต่างๆ ทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน ระบบถนน ระบบราง และสถานีขนถ่ายและกระจายสินค้า ให้สามารถอำนวยประโยชน์กับภาคเอกชนในการลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ในการขนส่ง สินค้า นอกจากนี้ภาครัฐยังได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าของประเทศไทย ให้สามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาค ตลอดจนผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในภูมิภาค ซึ่งสมาพันธ์ได้ตระหนักถึงบทบาทในฐานะของภาคเอกชนที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาของภาครัฐ จึงได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการของภาครัฐใน การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น อาทิ

- โครงการก่อสร้างท่าเรือปากบารา
- โครงการก่อสร้างท่าเรือระนองระยะที่ 2
- โครงการก่อสร้างท่าเรือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
- โครงการพัฒนาท่าเรือขนส่งสินค้าลำน้ำ
- โครงการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
- โครงการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
- โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิ และระบบการจัดการสินค้าภายในสนามบิน เป็นต้น

ซึ่งจากการที่สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เกิดจากการรวมตัวกันทั้งจากกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และกลุ่มผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นภาคการผลิต อันเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการกำหนดนโยบายทั้งด้านการศึกษา และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งต่างๆ ทำให้การเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ ประเทศของสมาพันธ์ในแต่ละครั้ง สามารถให้ข้อมูลของสภาพแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้กำหนดแผนงานของหน่วยงานนั้นๆ อาจไม่ทราบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางของโครงการหรือวิธีการดำเนินงานในรายละเอียด ให้สอดคล้องกับความต้องการที่เกิดขึ้น และไม่เกิดการลงทุนสูญเปล่า

Read 68330 times Last modified on Thursday, 28 February 2019 16:33

Latest from admin