Thursday, 18 February 2021 15:27

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

Written by 
Rate this item
(4 votes)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ

ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

 

Read 291 times Last modified on Thursday, 18 February 2021 15:40

Latest from admin