Happy Workplace ครั้งที่ 4

500
Happy Workplace ครั้งที่ 4
รวมภาพกิจกรรม การจัดสัมมนาย่อย ภายใต้โครงการ “Happy Woorkplace on Logistics การเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข : ความสุขง่ายๆ คุณก็ทำได้”
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร  ( ผู้อำนวยการหลักสุตรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์ )
เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ และคุณวัลภา สถิรชวาล เลขาธิการสมาพันธ์ฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร