สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย |
Wednesday, August 4, 2021
Home Blog

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฎิบัติการ

ภายใต้กิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วย เทคโนโลยี

ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark) เพื่อสนับสนุนความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดโดย สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

ประชุมเชิงปฎิบัติการ (Workshop) เพื่อ ยกระดับภาพลักษณ์ระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก( Q Mark) เพื่อสนับสนุนความ ปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนน จัดโดย สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก ณ ห้องกินนรี ร.ร.อมารีแอร์พอร์ต

กล่าวงานโดย คุณรัตนา อิทธิอมร ท่านผู้อำนวยการสำนักการขนส่วสินค้า พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ดังเช่น

-เรื่องของการอบรม Safety Manager

-เรื่อง E-License เริ่ม 1 มีนาคม2564

-เรื่องศูนย์ขนส่งสินค้า เชียงของ ปริมณฑล ชายแดนเชียงรายบริการให้เช่าก่อน และสามารถปรึกษาทางกรมฯได้ทุกเรื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ Q Mark

#กรมการขนส่งทางบกจับมือสำนักงานคปภ.มอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ10

#สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับ_Q Mark

สัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการที่ได้รับQ Markแล้ว/ ผู้ประกอบการที่กำลังจะเริ่มทำ/และหน่วยตรวจประเมินอิสระ  มาร่วมกันWorkshop/Roundtable เพื่อผลักดันให้ขยายผล Q Markออกไปขยายผลทด้วยบริบท 

1).ข้อกำหนดในการยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพ (Q Mark) 5มิติคือ 1. องค์กร 2.ด้านปฏิบัติงานขนส่ง 3.ด้าบุคลากร4.การบำรุงรักษายานพาหนะ5.ด้านลูกค้า

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ:-

1).กรมการขนส่งทางบกจับมือสำนักงานคปภ.มอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยร้อยละ10

2).ลดต้นทุนฯพัฒนาองค์กร ลดระยะเวลา(Lead time)/.ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

3).สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ จากการได้รับQ Mark

3.1 Free คูปองส่วนลดค่าบริการดูแลรักษายางที่ศูนย์บริดจสโตนทั่วประเทศ

3.2 ฟรี ค่าธรรมแรกเข้าสำหรับบริการข่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ =4,000บาท

3.3 ฟรี อบรมและพัฒนาทักษะเรื่องการขนส่งจากBridgestone 

3.4 สนับสนุนค่าธรรมเนียมการตรวจประเมิน*จำนวน 25สิทธิ์  เมื่อซื้อยางสำหรับบรรทุกจำนวน20เส้น และทำการสมัครหรือต่ออายุ Q Mark

#สำนักการขนส่งสินค้า_กรมการขนส่งทางบก

#IB_05 Thailog_สมาคมไทยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

#IB_TNSC

ประชุมคณะทํางานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจําพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ครอ.สทก.) ครั้งที่1/2564

คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทํางานประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนประจําพื้นที่สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ครอ.สทก.) ครั้งที่1/2564 ณ ห้องเจ้าพระยา อาคารขาออกริมน้ํา (ตึกใหม่) ชั้น3 สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ หน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหารือในบริบทที่น่าสนใจในเรื่องพิจารณา

 3.2 แนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีตู้สินค้า LCL ไม่สามารถข้ึนเรือได้ โดยไม่ทาเร่ืองตรวจรับกลับคืน เช่น เปลี่ยนการขนส่งทางเรือไปเป็นทางบก สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนวทางว่า กรณีดังกล่าว สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร?

3.3 ปัญหาการอายัดตู้สินค้าเพื่อการตรวจสอบ

3.4 ปัญหาสินค้าตกค้างท่ีต้องนาสินค้าเข้าฝากเก็บ ณ โรงพักสินค้าของการท่าเรือฯ และตู้สินค้าตกค้าง ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขาย

3.5 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ BANGKOK PORT CUSTOMS OFFICE

 3.5 กรณีสินค้าติดเงื่อนไขความเสี่ยงให้เปิดตรวจ (Red Line) แต่ได้มีการนำสินค้าบรรทุกขึ้นเรือและ ส่งออกไปโดยมิได้นำสินค้ามาให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตรวจปล่อย 

และเรื่องอิ่นๆเพื่อทราบ

#สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

#Thailog_สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

หารือการจัดตั้ง “ศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์”

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:00น. คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย THAILOG และ คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย TNSC และ ตัวแทนจากสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ TIFFA ได้เข้าร่วมประชุมกับคุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร  ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลากร THAC : Thailand Arbitration Center

           มีการหารือกันถึง การจัดตั้ง “ศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกสำหรับธุรกิจโลจิสติกส์” ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวเพื่อ 1.ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อระงับข้อพิพาท 2.ให้บริการงานด้านเอกสาร และคดีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ที่ต้องการดำเนินการที่รวดเร็ว  

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง “พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร”

วันพฤหัสบดี ที่  7 มกราคม 2564  เวลา 13:30 – 14:30น. ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 อาคาร 120 ปี

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย เข้าร่วมประชุม ให้ความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร 

เรื่อง “พิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการวางประกันปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร” 

เพื่อให้การจัดทำพิธีการศุลกากรดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความรอบครอบ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐและเอกชน

งานสัมมนาเปิดทุกปัญหาการขนส่งทางน้ำและยุติด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก

“งานสัมมนาเปิดทุกปัญหาการขนส่งทางน้ำและยุติด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก”

วันพุธที่ 2ธันวาคม 2563 อาคารภิรัชทาวเวอร์ ชั้น26 ถนนสุขุมวิทBTSพร้อมพงษ์

ทีมวิทยากร:-ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตรอนุญาโตตุลาการสถาบันอนุญาโตตุลาการ

คุณคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อำนวยการบริหารสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก)

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ดำเนินรายการโดย คุณชัยวัฒน์ พันธุ์ชัยพล (ผู้ดำเนินรายการ) ที่ปรึกษาสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ขอเชิญแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปพร้อมกับเรา กับการระงับข้อพิพาททางเลือก ทั้งการประนอมข้อพิพาท และการอนุญาโตตุลาการ ที่จะช่วยลดผลกระทบในข้อพิพาททางโลจิสติกส์ทั้งในไทย และต่างประเทศ จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ธาริณี มณีศรี ทางม.ศรีปทุม/ ดร.เชษฎ์ภณัฐฯวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม /ดร.วินิจ คำสมบูรณ์_บจก.ดิจิทัล เวิร์คฟอร์ซ โฮลดิ้งส์และดร.สิชา สิงห์สมบุญ_มูลนิธินาคราช/kick off การอบรมออนไลน์แบบ Hybrid; Business English&Working on line

#ขอบพระคุณท่านอ.ผศ.ดร.ธาริณีและอ/สรพลและทีม ม.ศรีปทุมทุกท่าน

#ขอขอบคุณDWF&มูลนิธินาคราช

#ขอขอบคุณดรเชษฎ์ภณัฐวทส.ร่วมสู้ไปด้วยกันค่ะ

#ขอบพระคุณ ดร.กฤษฎ์ฯ รองประธานฝ่ายวิชาการ/คุณธงฯรองประธาน/กัปตันณรงค์ รองประธานช่วยสนับสนุนการก่อการดีในครั้งนี้ค่ะ

#ขอขอบพระคุณท่านอ/นพพร/คุณพจมาน/พี่สินชัยTSCMP

#specialthankstoProf.RyanMason

#ขอขอบคุณทีมสมาพันธ์ฯค่ะ

#synergyispower

#Thai_Federation_on _Logistics

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมหลักสูตร “Logistics Qualification System Program 2020 (LQSPX)”  ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ 6 ของการจัดอบรม  LQSPX : Module2 ใน Unit 2-7 Transportation Management and Multimodal Transportation 

บรรยายโดย รศ.ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ รองคณบดี สำนักวิชาทรัพยากรเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และคุณวัลภา สถิรชวาล

ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน

#LQSPX

#TransportationManagement&Multimod Transportation

#TNSC

#ChulalongkornUniversity

#Thailog_Thai_Federation_on Logistics

#Logistics&SupplyChain

#Knowledgeisallaround

#thailog_org

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk

คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และงาน Dinner Talk ในวันจันทร์ที่ 19/10/63 เวลา 17.00น

ที่ห้างสรรพสินค้า SHOW DC บริเวณถนนพระราม 9 (RCA) มักกะสัน

#ขอขอบพระคุณ พี่ดร.ทองอยู่ คงขันธ์ เป็นอย่างสูง ช่วยสนับสนุนพวกเราเข้าร่วมงานค่ะ

#สามัคคีคือพลัง

#Synergyispower

#logistics_SC_Transportations

ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นเกียรติจากทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี

คุณวัลภา สถิรชวาล ท่านประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยได้รับเชิญเป็นเกียรติจากทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข.) ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี ได้มอบหมาย ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการฯเข้าร่วมแสดงความยินดีร่วมบริจาคเป็นสาธารณะกุศลและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข.

@18th_Anniversary The Office of Transport and Traffic Policy and Planning (OTP) 

@Congratulations!!