Job

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่อาวุโส 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

บริหารจัดการแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย ตรงตามเวลา และมีคุณภาพที่ดี โดยครอบคลุมการวางแผน การสั่งการ การติดตาม และการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ Project Methodology ที่เหมาะสมกับโครงการ
4. สามารถวางแผนงานและบริหารจัดการทรัพยากรภายในโครงการ ให้สอดคล้องกับขอบเขต การดำเนินงาน และเหมาะสมกับสถานะงานในแต่ละช่วงเวลา
5. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและอุปสรรค เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ
6. สามารถติดตามสถานะโครงการตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
7. มีความเป็นผู้นำ
8. สามารถตัดสินใจ และต่อรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สามารถดำเนินงาน และการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
10. สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11. สามารถกำหนดกลยุทธ์ และนำเสนองานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการบริหาร และบุคลากร ของสมาพันธ์

 


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

– ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุมการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานสัญญา เป็นต้น

– ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุมภายในของสมาพันธ์ บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ภายนอกในนามสมาพันธ์ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือ ผลการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง
2. จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ดี เช่น Fax Printer เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
5. มีความรู้เกี่ยวกับการรับส่ง e-Mail
6. มีความสามารถเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
7. มีความสามารถในการจัดทำวาระ และจัดทำสรุปรายงานการประชุม
8. จัดทำหนังสือโต้ตอบ
9. จัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
10. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ
11. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณรมย์นลิน  เกรียงณรงค์เดช  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
897 – 897/1 อาคารกำธร ชั้น 7 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel :  (662)683-4014   Fax :  (662)683-4015   หรือ Email : mail@thailog.org