เอกสาร งานเสวนา“ Research for Logistics 4.0 ”

533

เอกสารงานเสวนาและร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ “ Research  for Logistics 4.0 ”

“บทบาทงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0”

 วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง NELI 2

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

วิทยากร
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรัญญา ทองชาตินักสังเคราะห์งานวิจัยด้านโลจิสติกส์

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ไวศรยุทธ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่คุณค่าในโลจิสติกส์เกษตร

– ดร.ธารกมล ถาวรพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

– ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม วิศวกรอาวุโส สำนักแผนกรมทางหลวงฯ