เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

394

          คุณเกริกกล้า สนธิมาศ  ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย  เข้าร่วมประเมินงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าปี 2557 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558  ที่ผ่านมา

          โดยได้มีการนำเสนอผลวิจัยโครงการโลจิสติกส์กลุ่ม Transportation ได้แก่แผนงาน

1.1).แผนงานการพัฒนาระบบวางแผนเส้นทางการขนส่งสำหรับหลายศูนย์กระจายสินค้าและมีกรอบเวลาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โดย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ รองวิริยะพานิช มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.2).โครงการ การนำแพลตฟอร์มสารสนเทศไปใช้ในวงกว้างอย่างยั่งยืนสำหรับการรวมกลุ่มผู้ประกอบการขนส่ง โดย พ.อ.ดร.วิชิต  ซ้ายเกล้า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)