สัมมนา”การปรับกฎระเบียบของไทยเพื่อการส่งออก”

344

สัมมนา”การปรับกฎระเบียบของไทยเพื่อการส่งออก”

วัน ที่ 27 พฤษาคม 2551 กรมส่งเสริมการส่งออกจัดสัมมนา เรื่อง “การปรับกฏระเบียบของไทยเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ใน ภูมิภาค” ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน