สหกิจศึกษา (สำหรับหลักสูตรด้านโลจิสติกส์)

478

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึษา ณ กรมส่งเสริมการส่งออก(รัชดา)