สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019

460

สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solution Transformation & Collaboration for Tomorrow” เป็นงานแสดงสินค้าการให้บริการด้านโลจิสติกส์เทคโนโลยี โซลูชั่น เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับเหล่าผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อยกระดับขั้นตอนการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ให้ทันกับตลาดสากล ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ HALL 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) 

ในงานดังกล่าวสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้จัดสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารองค์กรและเครือข่ายต่างๆ สามารถนำความรู้และความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือนำไปใช้ทางด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทาง QR CODE ที่อยู่ในแผ่นประชาสัมพันธ์