วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

521

วารสาร Happy Workplace on Logistics ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

หนังสือเล่มนี้เราจัดทำเพื่อให้สาระความรู้ในเรื่องโลจิสติกส์ และการสร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ โดยสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกับ สสส.ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการมิติใหม่ของการเสริมสร้างองค์กรสุขภาวะเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับบุคลากรโลจิสติกส์ทางบก ซึ่งเป็นโครงการที่เราพยายามจะให้คุณภาพชีวิตของบุคลากรในโลจิสติกส์ที่ต้องประสบกับสภาภาวะตึงเครียดการ หรือทำงานที่ไม่เป็นเวลา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของหนังสือ Logistics Clinic ฉบับแรกนี้นั้นทางทีมงานได้พยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างสรรค์และคัดสรรสาระ ความรู้ และความบันเทิง เพื่อให้แตกต่างไปจากนิตยสารหรือหนังสือเกี่ยวกับ Logistics โดยทั่วไปที่มักจะเน้นทางด้านวิชาการ แต่เราพยายามที่จะสอดแทรกเพื่อให้ได้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงเข้าไปเพื่อให้หนังสือ Logistics Clinic เป็นหนังสือที่เหมาะกับผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะระดับ CEO จนถึงระดับพนักงานทั่วไป เพื่อเป้าหมายในการทำให้ทุกคนมีสุขภาวะที่ดี

ผู้แต่ง    สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)