ร่วมวิพากษ์และตรวจประเมินงานวิจัย หัวข้อโครงการ “การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย”

507

          คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย รับเชิญเป็นประธาน วิพากษ์และตรวจประเมินงานวิจัย หัวข้อโครงการ “การศึกษาศักยภาพและแรงจูงใจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปของประเทศไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 น. – 13.00 น. ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 19 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สนามเป้า