ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2561

454

 

วันที่  6 กันยายน 2560  เวลา 13:00-17:00 น.คุณเกริกกล้า สนธิมาศ ประธานกิตติมศักดิ์ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดกรองข้อเสนอโครงการวิจัยมุ่งเป้า ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สนามเป้า พญาไท กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ 13:30-17:00 น. ประกอบด้วย 4กรอบวิจัย ดังต่อไปนี้

กรอบวิจัยที่ 1: กรอบวิจัยการเพิ่มขีดความสามารถระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กรอบวิจัยที่ 2: กรอบวิจัยด้านการเพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้าผ่านแดนและสินค้าข้ามแดน (ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง)

กรอบวิจัยที่ 3: กรอบวิจัยด้านการจัดการโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์

กรอบวิจัยที่ 4: กรอบวิจัยด้าน Intelligent Logistics/ Transport System

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

  1. ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช (ประธาน)
  2. รศ.ดร. ยงยุทธ แฉลัมวงษ์
  3. รศ. ดร. สมยศ  เชิญอักษร (ติดธุระ)
  4. คุณเกริกกล้า สนธิมาศ
  5. คุณกอบกุล โมทนา
  6. คุณดวงกมล สุริยฉัตร
  7. คุณทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์