ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาการส่งออกข้าวเหนียวมะม่วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบติดตัวผู้โดยสาร

458

วันที่  3 มกราคม 2563 ช่วงเช้า คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ผู้บริหาร/ท่านที่ปรึกษาฯเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ หน้าหอประชุม
เวลา 13.30 น. นายอำพันธุ์  เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรม ครั้งที่  1/2563 โดยมี นางพิรมล  เจริญเผ่า ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นางสาวปฐมาภรณ์  อุสาหะ ผู้แทนสำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายไกสฤษดิ์  พูนพาณิชย์ ผู้แทนกรมประมง นางสาวพัชรินทร์  ธนกุลเศรษฐ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร นางสาววัลภา  สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย นางสาวภิรมณ  เจริญศรี ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร  นางสาวอุษา โทณผลิน ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาววิภาสินี  วังทะพันธ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกัลชิญา กาชเล้า ผู้แทนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายเจษฎา  ถาวรศักดิ์ ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมศักดิ์  เกื้อกิจ ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาการส่งออกข้าวเหนียวมะม่วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบติดตัวผู้โดยสาร มีหัวข้อสำคัญดังนี้  1. เงื่อนไขกฎระเบียบการนำเข้า ข้าวเหนียวมะม่วงเข้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน แบบติดตัวผู้โดยสาร 2. แนวทางปฏิบัติการออกใบรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับมะม่วงไปยังสาธารณประชาชนจีน 3. แผนการพัฒนาระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเกษตรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 4. การผลักดันโครงการพัฒนาการส่งออกข้าวเหนียวมะม่วงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนแบบติดตัวผู้โดยสาร ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  07-01-2563 คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจสติกส์ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร