ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ระยะที่ 2

540
          ดร.ชุติมาพร หมอนใหญ่ ผู้อำนวยการสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ได้รับเชิญจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
         เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
ระยะที่ 2 ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 2 โรงแรมตรัง เมื่อวันทีั่ 4-5 มีนาคม 2560 และวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา