ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน: แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ๒๐๑๕

430

ภาพข่าวกิจกรรมประจำเดือน พฤษภาคม 2556

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 08:30-16:30 น.คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎรและคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : GMS)ในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประชาคมอาเซียน: แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุสู่เป้าหมาย ๒๐๑๕

ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

รูปแบบงานแบ่งเป็นช่วงเช้า: กล่าวเปิดงานโดยนายสามารถ มะลูลีม  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร-  เสวนาเรื่อง  “บทบาทภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

โดยมีผู้ร่วมเสวนา:-
๑.ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๒.ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓.ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
๔.ผู้แทนสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย โดย กัปตันณรงค์ ทำประโยชน์ รองประธานฯ
๕.ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กิตติวัฒน์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : GMS)
ช่วงบ่าย- แบ่งกลุ่มการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
เรื่อง “ปัญหาและข้อเสนอในทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่ม ๑สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
กลุ่ม ๒สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กลุ่ม ๓สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กลุ่ม ๔สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
กลุ่ม ๕กลุ่มงานภาครัฐชายแดนไทย– สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กลุ่ม ๖กลุ่มงานภาครัฐชายแดนไทย – สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
กลุ่ม ๗กลุ่มงานภาครัฐชายแดนไทย – ราชอาณาจักรกัมพูชา
กลุ่ม ๘กลุ่มงานภาครัฐชายแดนไทย – ประเทศมาเลเซีย